Llanherne Golf Results

Llanherne Sat 21st March – Stroke A Grade Nett 70 N Williams Gross 81 R Wall B Grade Nett 71 D Charlton
Gross 87 T Young C Grade Nett 69 N Griffin Gross 93 G Dahl Prize Winners Nett 72 A Rowbottom L Mason
Nett 73 B Phillips J Roberts Nett 74 D Moir M Nester A McKay
Mixed Foursomes Championships Round 1 Gross 88 G Campbell & P Richardson 89 R Dresser & J Herczyowski
T Pennington & J Baker Nett 70.5 R Dresser & J Herczyowski B Bannister & D Kelly